Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, juni 16, 2008

  Ett litet steg för landstinget men ett stort steg för mångfalden

  Med en vit heterosexuell mans perspektiv ter sig tillvaron jävligt enkel kan jag konstatera. I min enfald trodde jag länge att processen med att ”komma ut” som homo- eller bisexuell var en engångsföreteelse - Hade man en gång öppet deklarerat sin sexuella läggning hade man också en gång för alla klivit över den tröskel och ur den garderob som denna deklaration innebär. Idag vet jag att verkligheten för alla de människor med en annan sexuelläggning än den heterosexuella ser radikalt annorlunda ut.

  Miljontals HBT-personer världen över kan vittna om en livslång process där mötet med nya människor och stiftandet av nya bekantskaper ständigt innebär att man på nytt måste ”komma ut” och förklara att, och ofta varför, man avviker från den i samhället rådande heteronormen. Lägg därtill att det idag finns många HBT-personer som av en eller annan anledning varken vill eller kan öppet deklarera sin sexuella läggning, så har man skapat sig en förenklad bild av den komplexa och påfrestande tillvaro som många HBT-personer tvingas leva i varje dag, 365 dagar om året.

  Ovanstående problematik blir oerhört påtaglig i en sjukvårdsdiskurs. Varje person som söker vård per automatik befinner sig i en beroendeställning till vårdgivaren. Detta kan för vårdtagaren ifråga vara mycket påfrestande och jobbigt. Ponera då också att vårdtagaren ifråga är en HBT-person som finner processen med att ”komma ut” såväl smärtsam som jobbig. Då kan mötet med vården vara så pass påfrestande att man in i det längsta undviker att kontakta sjukvården, vilket i sin tur kan få allvarliga konsekvenser för patientens hälsa. Vi vet också att det än i dag, forskning och samhällsutvecklingen till trots, råder en mansnorm inom sjukvården såväl som i samhället i stort. Män behandlas mer fördelaktigt än kvinnor och kvinnors hälsa betraktas och tolkas ofta utifrån mannen som norm. Detta drabbar naturligtvis även lesbiska kvinnor som därmed blir osynliggjorda både som kvinnor och som lesbiska.

  Landstingspolitiker talar ofta om vikten av ett brukarperspektiv; att varje människa ska ses, respekteras och bemötas utifrån sin särart och sina särskilda behov. Men, när en stor grupp människor känner sig osynliggjorda och kränkta i mötet med vården måste politiken vidta åtgärder.

  Tyvärr är kunskapen kring HBT-personers hälsa och ohälsa är bristfällig trots att de undersökningar som har gjorts visar på ett högre ohälsotal bland homosexuella och bisexuella än bland heterosexuella. Den psykosociala ohälsan är överrepresenterad bland unga personer med annan sexuell läggning än den heterosexuella. Personer ur denna grupp upplever ofta att det blir kränkta eller osynliggjorda i mötet med vården. Studier om och vittnesmål från lesbiska kvinnor visar vidare på ett större ohälsotal i gruppen lesbiska kvinnor än hos kvinnor i övrigt. En undersökning som RFSL genomförde i samband med Pride-festivalen i Stockholm 2005 om betydelsen av HBT-kompetens inom hälso- och sjukvården pekar på att bristande HBT-kompetens leder till att patienter får svårigheter med att vara öppna med sin sexuella läggning, och därmed också svårt att ge information och våga ställa frågor som är relevanta för behandling, omvårdnad och diagnos. Svaren visar också att bristande HBT-kompetens från sjukvården leder till sämre omvårdnad från sjukvårdens sida, sämre bemötande, och sämre möjligheter att ställa rätt diagnos eller ge rätt behandling. RFSL:s undersökning tyder vidare på en otrygghet hos målgruppen HBT-kvinnor som grundar sig på en osäkerhet om huruvida hälso- och sjukvården kommer att ge ett bemötande som inte är negativt eller fördomsfullt om man berättar om sin läggning. Deltagarna menar att de mottagningar som idag har HBT-kompetens har förutsättningar för att ge HBT-kvinnor en sådan behandling som man önskar att alla sjukvårdsinstanser kunde ge.

  Med anledning av ovanstående är det oerhört glädjande att den sörmländska landstingsstyrelsen idag väntas föreslå fullmäktige att bifalla en motion från den socialdemokratiska och vänsterpartistiska oppositionen om att starta en gynmottagning för lesbiska och bisexuella kvinnor.

  Bifallsyrkandet till socialdemokraternas och vänsterpartiets motion innebär att en särskild gynmottagning för homo- och bisexuella kvinnor inom kort upprättas i landstingets regi och integreras i den befintliga verksamheten. Genom att bifalla motionen åtar sig också Landstinget Sörmland att utbilda den berörda personalen i HBT-kompetens med hjälp av personer och organisationer med specialkompetens på området, så som RFSL och personalen på den gynmottagning för lesbiska och bisexuella kvinnor som idag finns på Södersjukhuset i Stockholm. Ett litet steg för landstinget kan tyckas, men ett stort steg för mångfalden!


  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Ett litet steg för landstinget men ett stort steg för mångfalden"

   

  Blogger Emil skrev... (16 juni, 2008 22:48) : 

  Häpnadsväckande att problem med staten alltid skall lösas med mer stat...

   

  Blogger Fredrik Pettersson skrev... (16 juni, 2008 23:07) : 

  Emil,

  Jag förstår inte riktigt din poäng. Vänder du dig emot att landstingens folkvalda politiker gör ansträngningar i syfte att motverka strukturell diskriminering?

   

  Blogger Emil skrev... (16 juni, 2008 23:45) : 

  Jag vänder mig emot att ni ser det som självklart att det är politikerna som är bäst lämpade att fixa till problem de själva till stor del har varit med att ta fram. Ni konstaterar mycket riktigt att det är ett problem att vårdtagaren är i en "beroendeställning" gentemot "vårdgivaren". Vore inte det bästa då att ta tag i själva problemet och se till att vårdgivarna kommer i beroendeställning gentemot vårdtagarna istället? Dvs genom att öpppna upp för "vårdtagarna" att själva välja den "vårdgivare" de tycker behandlar dem bäst bland såväl privata som offentliga alternativ. På så sätt får man riktig mångfald, annat än genom att politiker skall anordna "utbildningar" och på annat vis detaljstyra över människors liv (allt naturligtvis med hjälp av svenska folkets surt införvärvade pengar).

   

  Blogger Fredrik Pettersson skrev... (17 juni, 2008 13:01) : 

  Emil,

  Vi pratar nog om olika sorters beroendeställningar. Man kan ju vara beroende av någon eller något utan att det för den delen har med pengar att göra, exempelvis genom hierarkiska strukturer. Jag pratar om mångfald i fråga om människor, du pratar om mångfald i fråga om vårdgivare. Jag tror inte att marknaden kommer att göra sjukvården mera rättvis. En mångfald av vårdgivare är knappast en garant för en mångfald i patientgruppen.

   

  Blogger Emil skrev... (17 juni, 2008 14:27) : 

  Jag pratar också om mångfald i fråga om människor (jag fasthåller tex bestämt att vårdgivare också är människor) och till stor del också om beroendeställningar i form av "hierarkisa strukturer", jag föreslår att slå sönder dessa "hierarkiska strukturer" medan du verkar tycka att det bästa sättet att lösa problemet med "hierarkiska strukturer" är att förstärka dem.

  Dessutom: Jag är övertygad om att marknaden kommer att göra sjukvården mer rättvis precis som marknaden gör nästintill överallt där den får verka. Dock håller jag med om att en mångfald av vårdgivare inte är någon garanti för en mångfald i patientgruppen däremot är knappast en enda vårdgivare det heller.

   

  Blogger Fredrik Pettersson skrev... (17 juni, 2008 15:38) : 

  Emil,

  Jag hänger inte riktigt med i ditt resonemang – var och på vilket sätt föreslår jag att sjukvårdens hierarkiska strukturer ska förstärkas?

  Jag tror på en sjukvård med patienten i centrum, inte vårdgivaren, detta då det är den förstnämnda som per automatik alltid hamnar i beroendeställning till den sistnämnda. Jag har dessutom svårt att se ’vårdgivare’ om en specifikt utsatt grupp, men du är givetvis välkommen att reda ut detta för mig om du vill fortsätta diskussionen. Tala isf också gärna om för mig var marknadens krafter har motverkat hierarkiska strukturer och tala gärna om i vilka sammanhang den fria marknaden haft rättvisa som mål.

   

  Blogger Emil skrev... (17 juni, 2008 16:41) : 

  Fredrik, jag tror också på en sjukvård med patienten i centrum. Men hur kan patienten vara i centrum om det är vårdgivarna och inte patienterna som bestämmer var och av vem som patienten skall vårdas? Dessutom så hävdar jag att patienten alltid per definition hanmar i beroendeställning enbart då inte patienten kan byta ut honom om han inte är nöjd.

  Jag ser inte vårdgivare som någon utsatt grupp, tvärtom ser jag dem som verkande i en skyddad verkstad.

  Marknaden har inte rättvisa som mål, däremot följer rättvisa av marknaden eftersom konsumenterna får välja fritt bland de som erbjuder produkter åt dem. Det är därför priser är lägre medan valfriheten är större och innovationerna fler på konkurrensutsatta marknader än på icke-konkurrensutsatta marknader. På så sätt motverkar marknadsekonomin stela hierarkiska strukturer. Det är ju inte förutan att länder som Kuba, Nordkorea, DDR, Sovjetunionen etc var/är fulla av hierarkiska strukturer.

  Slutligen, du förespråkar tydligt hierarkiska strukturer genom att förespråka att koncentrera makten inom vården ännu mer.

   

  Blogger Fredrik Pettersson skrev... (18 juni, 2008 09:33) : 

  Emil,

  Du slänger dig med generaliseringar som är direkt felaktiga - att priserna blir lägre och rättvisan större av att marknaden får fritt spelutrymme är verkligen ingen allomfattande sanning. Min utgångspunkt är att marknaden är en bra tjänare men en usel herre, din tycks vara raka motsatsen.

  Det känns inte riktigt som om vi kommer längre i denna debatt, snarare som om den startar om från början igen. Vi befinner oss dessutom ganska långt från den ursprungliga diskussionen. Jag kommer således inte att bemöta ytterligare inlägg i denna diskussion.

   

  Blogger Emil skrev... (18 juni, 2008 10:10) : 

  Fredrik, att priserna blir lägre på en fri marknad är en sanning. Du kan väl inte påstå att våra priser på elektronik har ökat sedan vi öppnade upp för konkurrens från tex Asien, eller att priserna på telefoni inte har sjunkit sedan monopolen avskaffades runt om i världen? Att marknaden sedan behöver regleras är vi fullständigt överens om, men i det planekonomiska sjukvårdssystem du verkar förespråka får ju marknaden inte ens tjäna

   

  kommentera