Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  lördag, april 14, 2007

  Egenmakt och ideologiska blockeringar

  I en stort uppslagen och mycket intressant intervju i DN berättar Mona Sahlin om sin första tid som partiledare och hur hon ser på de politiska utmaningar som ligger framför henne och socialdemokratin.

  Det finns flera delar i intervjun som i sig är värda att uppmärksamma, men jag tänkte uppehålla mig kring begreppet egenmakt och synen på välfärdssystemen.

  Sahlin säger i DN bland annat vi inom socialdemokratin länge har lutat oss för mycket på välfärdssystemen men inte fört någon dialog om vilket eget ansvar var och en har. Hon betonar, och har självklart rätt i, att välfärdssamhälle och egenmakt går att förena.

  När begreppet egenmakt använts i den svenska politiska debatten så handlar det i allmänhet om att motverka att medborgare lutar sig tillbaka i välfärden eller är desillusionerade och inte tar aktiv del i det politiska samhällslivet. När Mona Sahlin förklarar vad hon menar med det, så pratar hon om att lita till att individen både har och tar ett eget ansvar efter förmåga. ”Det finns områden där man ska ha rättigheter för att man finns, där man är medborgare”, säger hon – och tillägger att ”Det finns andra där det är okej att vara kund och köpa tjänster”.

  Vilket parti har den bästa sjukvårdspolitiken?Själv välkomnar jag att den här diskussionen nu åter börjar föras inom socialdemokratin. Den är nämligen i högsta grad tillämpbar på den så kallade välfärdssektorn och sjukvården. När det gäller den socialdemokratiska synen på privata alternativ till de offentliga har, menar jag, vi inte riktigt hamnat rätt i förhållande till väljarkårens uppfattningar (något inte minst bilden intill, hämtad från den socialdemokratiska eftervalsanalysen, visar).

  Utifrån det perspektivet borde kanske socialdemokratin följa ett råd från förr, och ”lyssna på rörelsen”. I det här fallet då inte minst den fackliga rörelsen, inom just sjukvårdsområdet. I det senaste numret av Almegatidningen säger nämligen Lars-Åke Almqvist, förste vice ordförande i LO:s största fackförbund Kommunal, att ”Vi måste komma förbi de ideologiska blockeringarna om vi ska klara utmaningen att utveckla välfärdssektorn”.

  Almqvist säger också att man måste våga diskutera förutsättningarna för att skapa en marknad som gör att människor får något nytt och bättre, inte bara blir en exklusivitet för en vissa. Och det har han självklart rätt i, och därmed pekar han ut en viktig skiljelinje mellan oss och borgerligheten. För oss är det nyttan välfärdstjänsterna skapar, oavsett huvudmannaskap och driftsformer, vi sätter främst. För andra förefaller privatisering ha ett egenvärde.

  När nu medborgarna i ökande utsträckning vill kunna välja mellan olika alternativ, måste socialdemokratin ha en politik för att bemöta detta. Att bara säga nej och införa stopplagar är ingen politik. Alternativa driftformer skapar utrymme för att utveckla nya koncept, nya arbetsmetoder och förhållningssätt. Detta är något vi borde bejaka.

  Andra skriver intressant om , , , .


  Kommentarer om "Egenmakt och ideologiska blockeringar"

   

  Anonymous Anonym skrev... (14 april, 2007 22:51) : 

  Jonas,
  För en gångs skull tycker jag du slirar i argumentationen. Det finns inget likhetstecken mellan att acceptera olika drifthuvudmän och att tycka att ett verksamhetfält bör skötas av marknaden, dvs. att kundperspektivet snarare än medborgarperspektivet bör råda.
  Om vi tycker att det är acceptabelt att vissa inte kommer att få sina behov tillfredsställda och om det finns rimliga möjligheter för den ensklide att värdera olika erbjudanden; då är marknaden bra. Inget av detta gäller t.ex. akutsjukvård, där "kunden" per definition är i ett extremt underläge och där de flesta av oss tycker att vården bör uppfylla vissa minimikrav oberoende av "kundens" preferenser. Akutsjukvård kan trots det naturligvis bedrivas av andra än landstinget, men då på uppdrag av en offentlig uppdragsgivare.

   

  Anonymous Anonym skrev... (14 april, 2007 23:59) : 

  Är det fastslaget att medborgarna "vill kunna välja mellan olika alternativ"? Är det primära för majoriteten inte att sjukvården fungerar som den ska? Och då är det inte lika självklart att socialdemokratin måste "anpassa" sig till en borgerlig politik med privatiseringar och konkurrensutsättning. Du gör det lite väl enkelt för dig här.

  Sen tycker jag det är lite tramsigt att försöka skapa en skiljelinje mellan dina idéer och borgarnas idéer genom att påstå att de vill privatisera för principens skull. Vad jag vet så hänvisar de alltid till ökad medborgarnytta när de argumenterar för sin politik.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (15 april, 2007 11:10) : 

  Lars, det verkar som du argumenterar mot något annat än vad jag egentligen skrev. Jag menar inget annat än att vi inom s bör vara mer öppna för mer konkurrensutsättning och privata entreprenörer inom välfärdsområdet. Däremot bör utgångspunkten vara att denna marknad gör att människor får ökad valfrihet och bättre tjänster, och inte bara en exklusivitet för vissa.

  Fredrik, jag slarvade med citationstecknen. Påståendet om att medborgarna i ökande utsträckning vill kunna välja mellan olika alternativ kom egentligen från Lars-Åke Almqvist på Kommunal. Däremot visar undersökningar (hittar just nu inga källor/länkar, men ber om att få återkomma om det) att bland de privata vårdgivarna har man i dag bättre villkor för personalen och en ”högre nöjdhet” även bland patienterna som söker sig dit.

  Jinge, se ovan. Och jag förstår att det är bekvämt för dig att avfärda alla uppfattningar du inte delar (en klar majoritet...) som ”högervärderingar”. Det måste kännas jobbigt för dig när sådana yttras av ledande företrädare för LO-förbund. Men visst, stämmer inte kartan överens med verkligheten så är det säkert verkligheten det är fel på.

   

  Blogger Lennart Regebro skrev... (15 april, 2007 13:23) : 

  "När Mona Sahlin förklarar vad hon menar med det, så pratar hon om att lita till att individen både har och tar ett eget ansvar efter förmåga."

  Skitbra! Så vill jag använda ordet, och har använt det sedan Leijonborg i "Nya Frihetstiden" efterlyste ett svenskt ord för "empowerment".

  Jag har svårt att tolka Sahlins och dina kommentarer här som ett försök att få sossarna att bryta med planekonomiska dogmer inom sjukvården. Om sossarna släpper motståndet mot förbättring av sjukvården är det förmodligen den viktigaste händelsen för vården i svensk historia.

  läs mer

   

  Anonymous Anonym skrev... (15 april, 2007 17:54) : 

  Jag ställer mig också likt Fredrik frågande till att den enda skillnaden mellan socialdemokraterna och borgerligheten är att "de vill privatisera för principens skull." Vad är det för skiljelinje, snart finns det ingen inom svensk politik, när alla pläderar för offentligt finansierad sjukvård, skola och omsorg men att det ska utföras både att offentligt och privat. Ideologiseras döda kallade Herbert Tingsten det. Varför rösta? Konsekvensen blir som i Storbritannien där folk upplever att det inte finns några skillnader i politiken och valdeltagande blir därefter (65 % valdeltagande?) och demokratin undermineras.

  Sedan det här med privat sjukvård att det skulle vara ”högre nöjdhet” hos dessa. Visst, det såg vi i Skåne där nöjdheten var god när Helsingborgs och Ängelholms lasarett var privata (AB), men vad berodde detta på? Jo man släppte de ekonomiska tyglarna till den graden att man opererade bort köerna och fick hög kundnöjdhet genom att de båda Lasaretten gick minus med 100 miljoner vardera i 3,5 års tid. Enligt 2002 Årsredovisning för Region Skåne, gick landstinget minus med 1,7 miljarder kronor (Källa: Årsredovisning 2002 – Region Skåne) och överträffade då bara av Moderaterna i Stockholms län som gick minus med 4,5 miljarder enligt 2002s Årsredovisning för Stockholm Läns landsting. (Källa: Årsredovisning 2002 – Stockholm Läns landsting) Samtliga revisorer - även de moderata - gav styrelsen (skåne) ingen ansvarsfrihet. Hur bemötes detta, jo så här:

  ”Det finns många vittnesmål om att förtroendevalda kommunrevisorer trots partibanden lyckats upprätthålla sin integritet. Men det finns också exempel på allvarliga integritetsproblem. Revisorerna i Region Skåne föreslog i sin revisionsberättelse för 2002 att regionstyrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet på grund av misskötsel av regionens ekonomi. Samtliga partiers revisorer ställde sig bakom förslaget. Fullmäktige beslöt att neka styrelsen ansvarsfrihet. Men det fick de moderata revisorerna sota för. De byttes helt sonika ut av den lokala partiledningen. I en intervju i tidningen Landstingsvärlden (2003.05-22) säger den moderata gruppledaren i regionfullmäktige i Skåne, Jerker Swanstein:

  "Fullmäktigegruppen tycker att revisorerna har gjort ett uselt arbete, så enkelt är det. Det är ju ett partiuppdrag de har, de är ju politiker och inte guds ställföreträdare på jorden." (Källa: Den svenska politiken – struktur, processer och resultat av Henry Bäck och Torbjörn Larsson, Liber förlag.)

  En annan förklaring för det är lättare för de privat drivna sjukhusen att bedriva verksamhet är att de tar in folk med försäkringar (Sk. Gräddfiler), alltså en konkurrenssnedrivning gentemot de offentliga sjukhusen. Nej, det är genom teknisk och organisatorisk effektivisering inom den offentliga sektorn kan vi förbättra sjukvården och behöver därför inte konkurrensutsätta eller sälja ut sjukhus till privata företag som pläderas av högern i vårt land. T.ex. genom ett gemensamt digitalt journalsystem så att sjukhus och läkare enkelt och lätt ska få tillgång till journaler oavsett var jag som patient finns. Eller som folktandvården i Jönköpings län som skickade ut SMS-påminnelse om bokad tid till patienterna har antalet tider där patienten uteblivit minskat med 18 000, 70 procent, under förra året. På så sätt sparade man 6 miljoner kronor och utnyttjar arbetstiderna bättre. Jag tror inte att fler vårdutförare gör vården bättre, svensk sjukvård är bl.a. den bästa i världen när det gäller utförande. (Källa: Det kanadensiska forskningsinstitutet The Conference Board of Canada, det holländska statliga institutet Social and Cultural Planning Office of the Netherlands och det europeiska analysföretaget Health Consumer Powerhouse) Betydligt bättre än USA som trots att de lägger ner dubbelt så mycket på sjukvården presterar betydligt sämre. Att vi har högre andel köer än andra jämförbara länder beror bla på att vi erbjuder fler ingrepp och för att vi har en högre andel av befolkning som är över 80 års. (5 procent) I egenskap av socialdemokrat tror jag att visa sektorer skall utföras av det offentliga och andra av det privata. Det är den s k blandekonomiska samhällsmodellen.

   

  Blogger Lennart Regebro skrev... (16 april, 2007 07:21) : 

  "Vad är det för skiljelinje, snart finns det ingen inom svensk politik, när alla pläderar för offentligt finansierad sjukvård, skola och omsorg men att det ska utföras både att offentligt och privat. Ideologiseras döda kallade Herbert Tingsten det. Varför rösta? Konsekvensen blir som i Storbritannien där folk upplever att det inte finns några skillnader i politiken och valdeltagande blir därefter (65 % valdeltagande?) och demokratin undermineras."

  Så du tycker att sossarna skall föra en usel politik bara så folk har nåt alternativ att rösta på?

  Det är ju en särdeles..."intressant" inställning.

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 april, 2007 17:02) : 

  Självklart inte Lennart, om du läser vidare så ser du varför jag inte vill ha privat utförd sjukvård och varför jag anser att den skall drivas offentligt. Det förstnämnda är bara en frustration över att partierna börjar bli allt för lika. Jag är nog inte ensam om det - varken hos folkflertalet eller bland politiskt aktiva på både vänster- och högerskalan.

  Detta särskilt i tider då en del socialdemokrater inte bara svikit det tredje steget i vår ideologiska uppfattning (den demokratiska socialismen, som de verkar vara rätt dåligt pålästa kring eller förnekar) - nämligen ekonomisk demokrati - utan också tummar på den sociala demokratin och därför öppnar upp för systemförändringar. Har man en gång öppnat upp för privat drift så är steget lättare mot privat finansiering. (Särskilt när man skapar gräddfiler i form av privata försäkringar, vid-sidan-om-finasieringslösningar så som avgifter mm.)

  Fast vad ser du de negativa i detta, du är ju ändå politisk motståndare och ser med nöje när Socialdemokratin byter till liberala lösningar...

   

  Blogger Daniel skrev... (16 april, 2007 18:29) : 

  Visa mig den hord av människor som kräver, kämpar och slåss för diverse privata läkare, tandläkare och skolor. Jag har för min del aldrig stött på den.

  Det människor vill ha är kvalitet, och det finns ingen koppling mellan privatiseringar och kvalitet. Oftast är det faktiskt tvärtom.

  Ett bra sätt att utveckla den offentliga vården vore kanske att ge de anställda i den bättre villkor och mer makt på jobbet. Det kan man göra utan att privatisera!

  I övrigt hänvisar jag till Martin Tunströms kloka inlägg.

   

  Blogger Lennart Regebro skrev... (16 april, 2007 20:19) : 

  "Självklart inte Lennart, om du läser vidare så ser du varför jag inte vill ha privat utförd sjukvård och varför jag anser att den skall drivas offentligt."

  Nej, jag ser dina rationaliseringar som du använder för stöd för en förutfattad mening. Planekonomi är en dålig idé, och ingen har lyckats visa på att sjukvård är ett undantag till detta.

  Här och här kan du läsa om varför du borde vara för en kundsstyrd sjukvård, om du var intresserad av att ge bra sjukvård till dom som behöver den.

  Men det är du inte. Vad du är intresserad av vet jag inte, men jag gissar att du egentligen bara är intresserad av att klamra dig fast vid dogmer. Varför kommer jag nog aldrig förstå.

  Daniel:
  "Visa mig den hord av människor som kräver, kämpar och slåss för diverse privata läkare, tandläkare och skolor. Jag har för min del aldrig stött på den."

  Det är för att dom inte är medvetna om alternativen. Det var inte jag heller förrän jag flyttade till Frankrike. Folk i Sverige tror helt enkelt att sjukvård MÅSTE drivas på ett planekonomiskt sätt. Nästan alla tror det. Större delen av alliansen också, dom verkar ju inte ta några steg mot avskaffandet av planekonomin inom vården.

  "Det människor vill ha är kvalitet, och det finns ingen koppling mellan privatiseringar och kvalitet. Oftast är det faktiskt tvärtom."

  Nej, det är det inte. Det finns verkligen inget samband alls. Inte ens ett negativt. Det beror på att problemet är monopol. Och om monopolet är privat eller statligt spelar ingen som helst roll.

  Men för att vi skall kunna diskutera detta krävs att ni släpper dogmerna, och öppnar er för att det finns alternativ ni inte har tänkt på ännu.

   

  Blogger Daniel skrev... (16 april, 2007 23:23) : 

  Lennart - en enda persons erfarenheter är inte tillräckligt för mig att ändra uppfattning. Och dina referenser var snarare debattartiklar än vetenskap. Här får du några artiklar i gengäld.

  Och på tal om dogmer är det väl snarare du som inte kan göra dig kvitt vreden över monopol. Och bara som testballong - vad tycker du om Systembolaget?

  1: Canadian Medical Association Journal, maj 2002, sid. 1399-1406.

  2: Canadian Medical Association Journal, juni 2004, sid. 1817-24.

  3: American Journal of Public Health, september 2001, 1452-55.

  4: Medical Care, maj 2004, sid 432-8.

  Hälsningar
  Daniel

   

  Anonymous Anonym skrev... (17 april, 2007 00:25) : 

  Lennart Regebro

  Jag ger referenser som visar att svenska sjukvård placerar sig på toppnivå när det gäller utförande. Alltså för svensk sjukvård som i huvudsak är offentligt utförd mot den amerikanska som är privat utförd men presterar sämre och kostar mer. Jag visar också på varför vi inte ska ha privat utförd sjukvård och detta genom att peka på det underskott vi fick region Skåne under det borgerliga styret där ett antal av våra sjukhus blev privata. (Helsingborgs och Ängelholms) Det talar för min uppfattning att svensk sjukvård skall drivas offentligt. Dessutom tror jag inte det kan uppstå så stor konkurrens mellan sjukhus när det finns så få av dem och de knappast kan finnas i en den skala som affärer.

  Om jag vill vara urfåning som du så kan jag säga att du klamrar dig fast vid dogmer (från 1700-talet) att privat utförande är bättre än offentligt planerad efetrsom "Planekonomi är en dålig idé" enligt dig. Att det sedan finns olika typer av planerad ekonomi och att sjukvården inte är en planekonomi glömer du bort.

   

  Blogger Lennart Regebro skrev... (17 april, 2007 13:28) : 

  Daniel:
  Syftet med systembolaget är att ge SÄMRE service till Svenska folket än privat alkoholförsäljning. Det är monopol vanligen ganska bra på.

  Om det är vrede eller inte kan man ju diskutera, men faktum är att monopol ger sämre service. Även inom sjukvården. Jag har inte sett nåt som tyder på motsatsen. Om du kopierar dina referenser och skickar dom till mig så skall jag läsa dom. Men det vore onekligen fantastiskt om just du, och ingen annan, har lyckats påvisa att sjukvård är ett undantag som inte har nytta av konkurrens.

  Martin:
  Du pratar fortfarande om privat vs offentlig, medans jag pratar om monopol eller konkurrens. Det är olika saker. Att påstå att den amerikansk presterar sämre än den svenska är mycket märkligt, till och med trots att du fokuserar enbart på kvalitet i utförande (som är det som svårast att definiera och mäta, vilket jag också konstaterar i mina artiklar).

  Roligt är att du också refererar till Health Consumer Powehrouse. Dom sätter nämligen Fransk sjukvård främst. Och om du hade läst mina artiklar hade du insett att Fransk sjukvård just har ett system med konkurrens. Deras undersökningar stödjer alltså min ståndpunkt, så där sköt du dig i foten.

  Den främsta dogmen du måste släppa är att valet i styrning av sjukvården står mellan ett statligt monopol med statligt iutförande, och ett statligt monopol med privata utövare. För det är så du argumenterar.

  Du argumenterar alltid mycket aggressivt och dogmatiskt, och du lyssnar aldrig på andra Martin. Gör man så lär man sig aldrig nåt, även om säkert vinner massa debatter på ren aggresiv utmattning. Men, bara så du det, det fungerar inte på mig.

   

  Blogger Daniel skrev... (21 april, 2007 10:33) : 

  Lennart: jag vet mycket väl vad syftet är med Systembolaget. Men jag fick svar på det jag inte visste - att du verkligen hyser motvilja mot allt vad monopol heter, oavsett om de minskar död, skador och psykiskt lidande, oavsett om de är billigare och ökar jämlikheten - oavsett om de är effektivare.

  Artiklarna finns där. Skaffa en tillfällig prenumeration, lyder rådet.

  Till sist: jag väntar fortfarande med spänning på DINA vetenskapliga källor - för dit räknar jag fortfarande inte ilskna debattinlägg på bloggar.

   

  Blogger Lennart Regebro skrev... (23 april, 2007 08:46) : 

  Innan du får vetenskapliga källor kan du väl börja med att läsa det jkag skriver och inte hallucinera ihop nåt eget och påstå att jag har sagt det.

  "att du verkligen hyser motvilja mot allt vad monopol heter, oavsett om de minskar död, skador och psykiskt lidande"

  Nåt sånt har jag givetvis inte varit i närheten av att någonsin säga, det är ren och skär lögn/inbillning/hallucination från din sida.

  "oavsett om de är billigare och ökar jämlikheten - oavsett om de är effektivare."

  Det är dom inte.

   

  Anonymous Anonym skrev... (24 april, 2007 07:17) : 

  lennart du kan väl länka till källorna i alla fall. jag är inte som daniel och ljuger inbillar hallucinerar eller annat, så du kan väl klistra in här.

  typiskt vänstern för övrigt att vara så kollektivistiska de tror att alla bara vill ha samma sjuk vård.

   

  Blogger Lennart Regebro skrev... (24 april, 2007 10:00) : 

  Det är lustigt att folk vill ha källor på att monopol inte är effektiva. I synnerhet som att det är samma människor som knappast skulle få för sig att avskaffa konkurrensverket. :-)

  Men OK; jag skall försöka hitta några bra källor på att konkurrens är bra och monopol dåligt. Tills jag har hittat det kan ni ju läsa den här rapportern från Health Consumer Powerhouse. Dom länder som kommer högre än Sverige där har alla en sjukvård som är kundstyrd, som jag vill ha.

  Sedan kan ni läsa på min blogg om varför HCPs undersökningar överdriver kvalitén hosSvensk sjukvård genom att råka koncentrera sig på just sånt som Svensk sjukvård är bra på: Att bota dödliga sjukdomar, medans den inte alls mäter kvalitén på sånt som Svensk sjukvård är dålig på, nämligen att ta hand om folk som är sjuka, men inte håller akut på att dö.

   

  kommentera