Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, januari 24, 2006

  Ökad press, eller bara ökat presstöd?

  På en presskonferens i dag presenterade presstödskommittén det betänkande som man, en dryg månad försenat, nu överlämnat till kulturminister Leif Pagrotsky. Men redan i morse redogjordes det för innehållet i betänkandet på sedvanlig plats; DN Debatt. Där redovisade för övrigt också reservanterna i utredningen för en tid sedan sina betänkligheter mot majoritetens förslag (debattartikeln återfinns här, min kommentar här).

  På presskonferensen slog kommitténs ordförande Sören Thunell fast att dagpressen kommer att ha en fortsatt stark ställning i Sverige, och att majoriteten i utredningen ansåg att presstödet var en fortsatt viktig faktor för att garantera den mediala mångfalden. Utredningen ser det också som angeläget med fortsatt lägre moms för dagspress, samt ett fortsatt men för vissa tidningar ökat, driftsstöd. Andra föreslås i stället få minskat stöd. I ett pressmeddelande sammanfatas detta på följande sätt:
  Kommitténs bedömning är att dagspressen under överblickbar framtid kommer att vara det massmedium som mest heltäckande kan tillgodose medborgarnas behov av information, granskning och opinionsbildning. Enligt kommitténs mening bör staten alltjämt genom direkta och indirekta stödåtgärder främja mångfald och räckvidd på dagstidningsmarknaden. Huvuddelen av de resurser som kan avsättas för driftsstöd bör liksom tidigare fördelas till regionala och riksspridda hög- och medelfrekventa dagstidningar, men kommittén anser samtidigt att särskilda insatser bör vidtas för att underlätta etablering, drift och utveckling av lågfrekventa dagstidningar och dagstidningar som riktas till invandrare och nationella minoriteter.

  Ett nyckelbegrepp i utredningen verkar vara just "lågfrekventa tidningar" - märkligt nog applicerat på bland annat nättidningar ("elektroniskt distribuerade tidningar"), som väl snarare oftast kännetecknas av en högre grad av utgivnings-/uppdateringsfrekvens än papperstidningar. Personligen anser jag dock att det är positivt att utredningen ställer sig neutral till huruvida tidningar distribueras på papper eller på nätet.

  Vassa Eggen uppmärksammar att medieprofessor Stig Hadenius i DN tvärtom tycker att presstöd i första hand ska ges till tryckta medier. Fortsättning lär följa.


  Kommentarer om "Ökad press, eller bara ökat presstöd?"

   

  Anonymous Anonym skrev... (24 januari, 2006 22:23) : 

  Vad har man för definition av en dagstidning? I det citerade stycket från pressmeddelandet står det talat om lågfrekventa dagstidningar. Är det tidningar som kommer ut mer än en gång i veckan (vilket ju borde vara definitionen på en veckotidning ) men mindre än varje dag (vilket ju borde vara definitionen på en dagstidning)?

  Undrar hur man resonerat kring det faktum att presstödets hittilsvarande utformning inte gett önskad effekt - det vore ju lite magstarkt att hävda att vi har mångfald i den svenska pressen.

   

  Ökad press, eller bara ökat presstöd?'">kommentera