Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, november 22, 2006

  Frihet för alla medier

  Tryck- och yttrandefrihetsberedningens ordföranden Göran Regner presenterade i förra veckan vad Regner själv betecknat som ”ett debattbetänkande utan skarpa förslag”. Beredningen har i uppdrag att utreda hur lagarna om yttrandefrihet ska kunna omfatta ”nya” medier. I dag faller till exempel digital bio utanför grundlagsskyddet för traditionella medier.

  Tidningen Journalisten har granskat beredningens olika alternativ.

  Kortfattat föreslås tre varianter:

  1) Dagens Tryckfrihetsförordning (TF), och Yttrandefrihetsgrundlag (YGL) ersätts av ett tillägg i Regeringsformen (RF) om att yttrandefriheten skyddas av Europakonventionens artikel 10 om yttrandefrihet*.
  2) TF och YGL upphävs, och tryck- och yttrandefriheten skyddas i stället av Europakonventionen och RF:s allmänna regler om yttrandefrihet. RF får då ett nytt kapitel där de grundläggande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principerna anges. Detta kompletteras med en vanlig lag som kan reglera vilka medier som omfattas, vilka yttranden som inte omfattas, vad som är yttrandefrihetsbrott, när en meddelare kan ställas till ansvar och vem som utser utgivaren.
  3) TF och YGL slås ihop till en ny yttrandefrihetsgrundlag, som skyddar yttrandefriheten i tryckta skrifter, tekniska upptagningar samt radioprogram och andra liknande överföringar. Lagen ska också omfatta medier som uppstått genom teknikutveckling.

  Själv lutar jag spontant åt det tredje alternativet, även om det här är synnerligen komplicerade frågor. Inte minst bloggar har visat hur föråldrade grundlagskonstruktioner inte ger moderna webbpublicister ens i närheten av motsvarande rättsskydd som journalister på traditionella medieföretag åtnjuter. Hur många bloggare har till exempel utgivningsbevis för sina bloggar? Läs mer om detta hos Urban Lindstedt.

  Min slutsats är att lagstiftning – och då allra helst våra grundlagar – bör vara teknikneutral. Det väsentliga är att på bästa sätt skydda rätten att fritt få yttra sig och i olika fora publicera information. Dagens system liknar snarare ett lappverk av mer eller mindre obsolet lagstiftning, bristfälligt kompletterad av delvis motsägelsefulla bestämmelser.

  * * *

  * Europakonventionen, artikel 10: Yttrandefrihet
  Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.

  Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Frihet för alla medier"

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 november, 2006 11:04) : 

  Två fördelar med utgivningsbevis är att meddelarskyddet då också gäller bloggen och att man slipper bry sig om PuL. Det var de främsta anledningarna till att jag skaffa utgivningsbevis. Menar du att även detta skulle omfatta alla generellt på samma sätt som yttrandefriheten?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (22 november, 2006 12:04) : 

  Ja, som jag uppfattat det så skulle altrnativ tre åtminstone möjliggöra att bloggar omfattades av samma grundlagsskydd som traditionella medier. Därmed gäller meddelarskyddet och man slipper bry sig om Personuppgiftslagen.

   

  kommentera